Forskningsenhed for kvantitativ børne- og undervisningsforskning

UDDanKvant er en økonometrienhed for børne- og uddannelsesforskning, som har til formål at styrke den kvantitative grundforskning og vidensopbygning på Børne- og Undervisningsministeriets (BUVM) område. Dette skal ske dels gennem egen forskning og publicering fra forskningsenhedens forskere, dels ved at forskningsenhedens medarbejdere deltager i udviklingsprojekter og faglig sparring med BUVM.

 

Opgaver

Forskningsenheden UDDanKvant skal bidrage til vidensopbygning og metodeudvikling inden for kvantitativ børne- og undervisningsforskning. Forskningsenheden vil løse følgende opgaver:

 • Udvikle indhold og metodik med henblik på opbygning af forskningsbaserede indsigter til brug i børne- og undervisningsindsatsen, herunder fx analyser baseret på data til rådighed i BUVM. Konkret skal forskningsenheden UDDanKvant gennemføre mindst ni forskellige grundforskningsprojekter i perioden 2021-2024.
 • Bidrage til at udvikle et metodisk redskabskatalog i samarbejde med BUVM, herunder fx estimering af langsigtede konsekvenser af tidlige indsatser og spill-over effekter.
 • Stå for at etablere et bredere forskernetværk, hvor flere forskere deltager i en mere løst tilknyttet rolle, herunder forskere med særlig indsigt i fx de sociale indsatser, sundhedsområdet, økonometri, data science mv. og gerne med deltagelse fra internationalt anerkendte forskere.

Forskningsenheden UDDanKvant skal desuden bidrage til kvalificeringen af BUVM’s eget analyse- og vidensarbejde og derigennem til et stærkere samarbejde mellem ministeriet og forskningsverdenen.
Forskningsenheden vil også løfte følgende opgaver:

 • Deltage i opfølgning og sparring på relevante aktiviteter i BUVM, herunder fx forskningsbaseret rådgivning i forbindelse med opstart af analyseprojekter.
 • Give konkret input til implementeringsmekanismer, analyser, forsøgsdesign mv.
 • Bidrage til kapacitetsopbygning i BUVM, fx via interne oplæg, workshops o. lign.

Herudover vil forskningsmedarbejdere fra enheden – i det omfang det er relevant – fx indstationeres i BUVM i perioder mhp. at sikre en solid brobygning mellem enhedens aktiviteter og de faglige kompetencer til rådighed i BUVM. Indstationering til BUVM kunne fx være relevant for tilknyttede ph.d.-studerende eller i forbindelse med konkrete analyser med særlige metodiske og datamæssige udfordringer.
Samtidig vil BUVM’s medarbejdere, hvor det er relevant, bidrage med sparring og reform- og datakendskab til gennemførelse af forskningsenhedens aktiviteter.

Resultater


Forskningsenheden UDDanKvant forventer at skabe følgende resultater:

 • Publicering af mindst seks peer-reviewed forskningsartikler eller working papers af international standard.
 • Afholdelse af mindst tre mini-konferencer eller symposier med deltagelse af en bredere kreds af forskere.
 • Planlægning og afholdelse af mindst tre metodiske workshops for relevante medarbejdere i BUVM.
 • Bistand i planlægning og review af resultater af mindst tre af BUVM’s egne kvantitative analyser årligt.

 

 

Referencegruppe


Som ansvarlig for forskningsenheden UDDanKvant rådfører tilskudsmodtager sig med en referencegruppe, som har til opgave at rådgive om opgaven i sin helhed samt bidrage til kendskab og opbakning til forskningsenheden. På møder i referencegruppen drøftes fremdrift for forskningsenheden, herunder mål- og aktivitetsplaner og de årlige rapporter og regnskaber. Herudover har referencegruppen som funktion at give sparring og input til forskningsenhedens virke.

KU har formandskabet for referencegruppen, og BUVM indgår som medlem. Referencegruppens øvrige medlemmer er:

 • Dorte Grinderslev, Chefkonsulent, De Økonomiske Råd (DØRS)
 • Christina Barfoed Høj , Direktør, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
 • Lars Kirkebøen, Forsker, Statistiks Sentralbyrå, Norge
 • David Dreyer Lassen, Prorektor, Københavns Universitet
 • Niels Ploug, Afdelingsdirektør, Danmarks Statistik
 • Lars Videbæk, Kontorchef, Børne- og Undervisningsministeriet

Der forventes afholdt møder i referencegruppen to gange årligt.

 

Forskningsprojekter

UDDanKvant skal lave kvantitativ grundforskning inden for børne- og uddannelsesområdet. UDDanKvant vil afdække de afgørende faktorer for, hvordan børn og unge klarer sig gennem uddannelsessystemet på baggrund af ni forskellige forskningsprojekter. Forskningsprojekterne vil bidrage til at skabe et større vidensgrundlag, som kan bruges i arbejdet med at skabe stærke uddannelser for alle børn og unge.

 1. Projekt I undersøger, hvor meget bedre børn fra ressourcesvage familier skal klare sig i skolen for at opnå samme uddannelsesniveau som børn fra ressourcestærke familier. Projektet vil samtidig forsøge at identificere hvilke forhold ved familie, nabolag og skole, som især påvirker børns mulighed for at bryde den sociale arv gennem faglige meritter.
 2. Projekt II og III har fokus på betydningen af tidlig start i vuggestue for vejen gennem uddannelsessystemet: Projekt III anvender historiske data til at undersøge betydningen af tidlig start for den endelige uddannelse, mens projekt II undersøger effekten for børn i udsatte boligområder. Disse to projekter vil give vigtig viden om, hvorvidt tidlig start i vuggestuen fremmer børns udvikling.
 3. Projekt IV estimerer effekten af ekstra ressourcer til daginstitutioner i socialt belastede områder og vil konkret give indsigt i betydningen af sociale normeringer.
 4. Projekt V og VI ser på hvordan forældrebaggrund kan påvirke uddannelse gennem valg af børnehave. Disse projekter vil give vigtig viden, hvis man vil designe en fordelingsalgoritme til fordeling af børn i dagtilbud.
 5. Projekt VII undersøger skolevalget, og i dette projekt indgår også et delprojekt om at designe en allokeringsalgoritme til fordeling af skolebørn.
 6. Projekt VIII undersøger hvordan psykisk sygdom og sårbarhed påvirker unge på ungdomsuddannelserne. Desuden vil projektet afdække, om øget adgang til psykologhjælp kan hjælpe med at fastholde psykisk sårbare på ungdomsuddannelserne.
 7. Projekt IX vil undersøge, hvordan nye metoder baseret på maskinlæring kan bruges til at målrette indsatser til børn og unge, så de rettes mod dem, som har mest gavn af indsatsen. Et eksempel på anvendelse af de nye metoder er en gen-evaluering af tidligere indsats for at forbedre sprog for børn i daginstitution foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter. Metoderne identificerer hvilker familier, som har størst gavn af specifikke indsatser ud fra den information, der er tilgængeligt om familierne og kan derfor bruges til at målrette en evt. efterfølgende udrulning af indsatser. 

 

21. juni 2021 Opstartsmøde KU og BUVM
18. august 2021 kl. 11 Referencegruppemøde
2. september 2021 kl. 12 Seminar: Danmarks Statistik præsenterer deres nye lærer-elev-register for forskningsenheden
12. oktober 2021 kl. 14 Opstartsseminar med efterfølgende reception
3. november 2021 kl. 12 Seminar på Københavns Universitet: Per Engzell "Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic"
25. november 2021 CEN workshop i Lund
14. december 2021 Seminar på Københavns Universitet: Well-being data

 

 

 

 

Forskere

Name Title Job responsibilities Phone E-mail
Andreas Bjerre-Nielsen Assistant Professor Social Networks; Economics of Education; Human Mobility; Data Science & Game Theory +4535324417 E-mail
Jeppe Søndergaard Johansen PhD Fellow +4535331489 E-mail
Jesper Eriksen Guest Researcher Guest researcher   E-mail
Jesper Fries PhD Fellow Child and Youth Wellbeing; Economics of Education; Public Economics; Applied Microeconometrics +4535331806 E-mail
Kristian Bernt Karlson Associate Professor Educational stratification, social mobility, quantitative methods +4535321588 E-mail
Mads Meier Jæger Professor Social mobility, social inequality, econometrics, education, cultural consumption, rational choice, physical attractiveness +4535323284 E-mail
Mette Ejrnæs Professor Applied Micro Econometrics; Income/earnings Processes; Consumption; Foster Care and Unemployment Insurance +4535323062 E-mail
Mette Foged Assistant Professor Labour economics; household economics; economics of migration and integration; applied microeconometrics +4535323582 E-mail
Mette Gørtz Professor Health Economics; Family Economics; Labour Economics; Ageing; Applied Microeconometrics +4535323014 E-mail
Miriam Wüst Associate Professor Empirical Research on Children and Families; Health Economics; Applied Micro Econometrics; Family Economics +4535321365 E-mail

Bevillingsgiver:

Projekt: UDDanKvant
Periode: 2021-2024

Kontakt

Forskningsleder

Mette Ejrnæs
Telefon: +45 35 32 30 62
E-mail

Administrator

Joanna Hagstrøm
Telefon: +45 35 33 71 54
E-mail

Tilmeld dig mailingliste

Tilmeld dig UDDanKvants mailingliste ved at skrive til Joanna M. Hagstrøm på jmh@econ.ku.dk

Eksterne forskere:

Navn Organisation E-mail
Rasmus Landersø Rockwool Fondens forskningsenhed E-mail
Mikkel Høst Gandil Oslo Universitet E-mail
Miriam Gensowski Rockwool Fondens forskningsenhed E-mail

Associates:

Navn Organisation E-mail
Dongjie Wu Sociologisk Institut, Københavns Universitet E-mail
Ea Hoppe Blaabæk Sociologisk Institut, Københavns Universitet E-mail
Jesper Fels Birkelund Sociologisk Institut, Københavns Universitet E-mail
Emil Chrisander SODAS, Københavns Universitet E-mail
Helene Willadsen SODAS, Københavns Universitet E-mail
Nicklas Johansen SODAS, Københavns Universitet E-mail
Lykke Sterll Christensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet E-mail
Sarah Sander Økonomisk Institut, Københavns Universitet E-mail